Algemene voorwaarden


Artikel 1    Definities 
Artikel 2    Identiteit van de ondernemer 
Artikel 3    Toepasselijkheid 
Artikel 4    Het aanbod 
Artikel 5    De overeenkomst 
Artikel 6    Herroepingsrecht 
Artikel 7    Kosten in geval van herroeping 
Artikel 8    Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel 9    De prijs 
Artikel 10  Conformiteit en garantie 
Artikel 11  Levering en uitvoering 
Artikel 12  Duurtransacties 
Artikel 13  Betaling 
Artikel 14  Eigendomsovergang en –voorbehoud
Artikel 15  Overmacht
Artikel 16 Klachtenregeling 
Artikel 17 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 18 Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 19 Ontbinding
Artikel 20 Conversie en bepalingen die van kracht blijven
Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 

Artikel 1 - Definities
 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. De Ondernemer; Art & Casey V.o.F.
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
 
Naam ondernemer: Art & Casey V.o.F.

Vestigings- & bezoekadres:
Art & Casey V.o.F.
Korte Poten 36
2511 EE Den Haag

Kantooradres:
Weg en Bos 80
2661 GZ  Bergschenhoek

Telefoonnummer:   +31 (0)10 3027083
 E-mailadres:            webwinkel@artencasey.nl
Telefonische bereikbaarheid:
Ma - Vrij                     09:00 - 17.00 uur

KvK-nummer:           24198172
BTW-nummer:         NL 818974849B01
Bank-nummer:         NL26 INGB 000 4073164
 
Artikel 3 – Toepasselijkheid
 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen, alle aanvaardingen en alle overeenkomsten met Art & Casey V.o.F.. De wederpartij van Art & Casey V.o.F. wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met: de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien de consument en de ondernemer die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.
 6. Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
 
 
Artikel 4 - Het aanbod
 
 1. Aanbiedingen en offertes van Art & Casey V.o.F. zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod (waaronder afbeeldingen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties) welke Art & Casey V.o.F. vermeldt op de website binden de ondernemer niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen;
  2. de eventuele kosten van aflevering;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  8. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  9. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  10. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  11. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  12. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 
Artikel 5 - De overeenkomst
 
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Bij verschil tussen de -door de klant beoogde- bestelling en de schriftelijke bevestiging van de ondernemer is de klant aan de schriftelijke bevestiging van de ondernemer gebonden tenzij de consument binnen 8 dagen na datum van de bevestiging Art & Casey V.o.F. bericht dat de bevestiging van de ondernemer niet in overeenstemming is met de bestelling c.q. opdracht en de klant bewijst dat zulks voor de ondernemer kenbaar was.
 6. De administratie van Art & Casey V.o.F. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de tussen ondernemer enerzijds en de consument anderzijds tot stand gekomen overeenkomst.
 7. Art & Casey V.o.F. behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van reden een geplaatste bestelling te weigeren c.q. ongedaan te maken. Art & Casey V.o.F. zal de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de betreffende weigering c.q. ongedaan making. Indien Art & Casey V.o.F. besluit om een geplaatste bestelling te weigeren c.q. ongedaan te maken, is de ondernemer op geen enkele wijze gehouden om enige schadevergoeding aan de klant te voldoen.
 8. Art & Casey V.o.F. is pas gehouden om aan - de voorbereiding van - haar verplichtingen uit de overeenkomst te beginnen c.q. te voldoen, nadat de ondernemer alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de klant heeft ontvangen.
 9. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 4 lid 3 en 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht
 
Bij levering van producten:
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na aflevering van het product op het afleveradres. Ditzelfde geldt indien het product is afgeleverd bij een naburig adres, dan wel op een adres wat door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken en eventueel passen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en het ingevulde retourformulier in de originele staat en inclusief de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies
 3. Een retour gezonden product dat niet voldoet aan de in lid 1 en 2 van dit artikel opgenomen voorwaarden, wordt niet geaccepteerd
 4. Mocht de consument gebruik willen maken van het herroepingsrecht, dan zal hij het artikel binnen de wettelijke termijn moeten retourneren per post. Het is ook mogelijk het artikel te retourneren leveren bij één van de Art & Casey winkels, inclusief de originele verpakkingen, kaartjes en het ingevulde retourenformulier.
 
 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Ook het risico tijdens de retourzending zijn voor de consument.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 
 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn
  3. die vanwege hygiëne voorschriften niet teruggenomen kunnen worden zoals beauty-producten en ondergoed en badkleding
  4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  5. die snel kunnen bederven of verouderen;
  6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken en voor onverzegelde geluidsdragers als lp’s die kunnen beschadigen door het gebruik cq gekopieerd kunnen worden.
 
Artikel 9 - De prijs
 
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5      De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
 
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 
Artikel 11 - Levering en uitvoering
 
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Art & Casey V.o.F. streeft ernaar een bestelling binnen 3-4 werkdagen te leveren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Overschrijding van een leveringstermijn door Art & Casey V.o.F.  geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging op het afleveradres. Het risico gaat ook over op de consument vanaf het moment dat het artikel wordt overgedragen aan een derde partij die dit namens de consument aanvaart (in het geval van een aflevering op een naburig adres).
 7. De consument is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt en met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken.
 8. Indien de consument bij de in lid 6 bedoelde controle gebreken en/of tekortkomingen ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen twee dagen na aflevering schriftelijk aan Art & Casey V.o.F. te melden. Bij overschrijding van de in dit lid genoemde termijn vervalt elke aanspraak tegen Art & Casey V.o.F. terzake van die tekortkomingen c.q. gebreken.
 9. Indien de consument bij aflevering een verpakking met transportschade of een geopende verpakking in ontvangst neemt en deze accepteert zonder aan de deur te verifieren of het artikel compleet en onbeschadigd aanwezig is in de transportverpakking, vervalt daarmee elke aanspraak achteraf op herstel of vervanging door de ondernemer. Transportschade en geopende verpakkingen kunnen geweigerd worden voor acceptatie en indien de verpakking toch wordt aanvaard door de consument, dan zal de consument tenminste een schriftelijke melding moeten maken op het digitale acceptatietablet.
 
 
Artikel 12 – Duurtransacties
 
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 
Artikel 13 – Betaling
 
 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.  
 
Artikel 14 - Eigendomsovergang en –voorbehoud
 
 1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de consument overgaan op het tijdstip van levering.
 2. Art & Casey V.o.F. behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de consument afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
 
Artikel 15 Overmacht
 
 1. Van overmacht aan de zijde van Art & Casey V.o.F. is sprake, indien deze verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen, grond- en hulpstoffen, defecten aan transportmiddelen en vervoersbelemmeringen, alles zowel in het bedrijf van Art & Casey V.o.F. als van haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Art & Casey V.o.F. ontstaan.
 2. Een overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Art & Casey V.o.F. door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan twaalf maanden vertraagd wordt, zijn zowel Art & Casey V.o.F. als de consument bevoegd de overeenkomst -voor het niet uitgevoerde gedeelte- te ontbinden.
 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de consument het reeds geleverde gedeelte van de zaken behouden en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de consument aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de consument niet (meer) doeltreffend kan worden gebruikt of benut ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken. In dit laatste geval heeft de consument, indien door overmacht de resterende levering meer dan twaalf maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting om hetgeen reeds geleverd was, voor rekening en risico van de klant, naar Art & Casey V.o.F. terug te zenden.
 
Artikel 16 – Klachtenregeling
 
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachten- procedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Bestelde artikelen mogen binnen 2 weken voldoende gefrankeerd en met een kopie van de factuur retour gezonden worden. Kleding en schoenen zijn dan ongedragen en worden geretourneerd in de originele verzenddoos met stevig papier verpakt en goed middels tape afgesloten. 
 
Beauty producten zijn vanwege hygiëne voorschriften hiervan uitgesloten en mogen niet geretourneerd worden.
 
Als de geretourneerde artikelen in goede staat bij ons aankomen en u wilt geen vervangend artikel,  dan storten wij het aankoopbedrag terug op uw rekening.
 
Ook is het mogelijk dat u uw webwinkelaankoop in één van de fysieke winkels retourneert.
Er zijn dan verschillende mogelijkheden;
 1. U kunt gelijk ruilen
 2. U krijgt een tegoedbon waarmee u op een later tijdstip een ander artikel kunt uitzoeken. Onze tegoedbonnen zijn 1 jaar geldig en te besteden in al onze winkels.
 3. U ontvangt een bewijs van afgifte en het aankoopbedrag maken wij dan binnen 14 dagen na ontvangst via ons online betalingssysteem op uw rekening over.

RETOURNEREN EN RUILEN
 
Retouradres webwinkel
 
Art & Casey V.o.F.
Weg en Bos 80
2661 GZ  Bergschenhoek
Tel: 010 3027083
 
Voor alle artikelen geldt de reguliere fabrieksgarantie, zoals u die ook kent bij al uw winkelaankopen. Eventuele klachten zullen wij naar eer en geweten snel en adequaat trachten op te lossen.
Wij ontvangen uw klacht graag zo spoedig mogelijk met uitleg en foto's via e-mail webwinkel@artencasey.nl.
 

Artikel 18. -   Aansprakelijkheid en vrijwaring
 
 1. Art & Casey V.o.F. is niet aansprakelijk voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de consument of een derde lijdt in verband met of voortvloeide uit met Art & Casey V.o.F. gevoerde onderhandelingen, een met Art & Casey V.o.F. aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van Art & Casey V.o.F., een door Art & Casey V.o.F. gedaan beroep op overmacht of een door Art & Casey V.o.F. geleverde zaak of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij de consument of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Art & Casey V.o.F.
 2. Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in de lid 1 omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het door Art & Casey V.o.F. te betalen bedrag terzake van schadevergoeding -inclusief boetes- nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de consument uit hoofde van de betreffende bestelling waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan Art & Casey V.o.F. heeft betaald c.q. verschuldigd is.
 3. In alle gevallen waarin Art & Casey V.o.F. een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.
 4. De consument zal Art & Casey V.o.F. op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Art & Casey V.o.F.  te zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.
 
Artikel 19. -    Ontbinding
 
 1. Art & Casey V.o.F.  kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden -zonder tot enige schadevergoeding jegens de klant gehouden te zijn en  onverminderd het recht van Art & Casey V.o.F schadevergoeding van de consument te vorderen - ingeval de consument in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek van de consument (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de consument door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de klant één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.
 2. In de gevallen genoemd in lid 1 is het door de klant aan Art & Casey V.o.F. verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.
 
Artikel 20. -    Conversie en bepalingen die van kracht blijven
 
Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is. Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.
 
Artikel 21. -      Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
Op alle rechtsverhoudingen tussen Art & Casey V.o.F. en de consument is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen welke naar aanleiding van door deze voorwaarden beheerste verhoudingen tussen partijen mochten ontstaan, zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de rechtbank sector kanton te boven gaan, worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbank te ‘s- Gravenhage, tenzij enige dwingende wettelijke bepaling zich hiertegen verzet.
 
Disclaimer
Deze disclaimer is van toepassing op de website van Art & Casey V.o.F. en geldt voor iedere gebruiker ervan. Door gebruik te maken van deze website word je geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met het volgende:
De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Art & Casey V.oF., statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.